Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงมหาวิทยาลัย ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงมหาวิทยาลัย ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556

  1. นาย จิรายุ อึ้งวานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะดุริยางคศิลป์ สาขา ดนตรีเชิงพานิชย์
  2. นาย ฉัตรชัยนนท์ ตระกูลเวียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะดุริยางคศิลป์
  3. นางสาว รุจิรา วุฒิเสลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 คณะดุริยางคศิลป์

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17128
นาย  จิรายุ    อึ้งวานิช
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18556
นาย  ฉัตรชัยนนท์    ตระกูลเวียง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23192
นางสาว  รุจิรา    วุฒิเสลามาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 182 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน