Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-ประถมศึกษา (ป.3-ป.5) ปีการศึกษา 2555
 

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการ PRE-ประถมศึกษา (ป.3-ป.5)  ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(ประถม) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัล 4 คน ได้แก่

1.  ด.ช.ปุณณวิช  ธุวจิตต์   ป.3B ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ

2.  ด.ช.พัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร  ป.3/2 ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(4วิชาแรก) ของระดับชั้นป.3 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

3.  ด.ช.ธัชพันธุ์ เสริมศรีสุวรรณ ป.4/1 ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(4วิชาแรก) ของระดับชั้นป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

4.  ด.ช. บุรชัย  หงส์ประภัศร ป.5/1 ได้รับ

     ใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน PRE-ประถมศึกษา ประเภทคะแนนรวม(4 วิชาแรก) ของระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10262 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10459 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10504 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10531 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22654
นาย  ปุณณวิช    ธุวจิตต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22710
นาย  พัฐธนนท์    พัฒนาการวิจิตร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21770
นาย  ธัชพันธุ์    เสริมศรีสุวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21134
นาย  บุรชัย    หงส์ประภัศร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
    - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสรัตนา แพรทรายสงค์
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
    - กำหนดวันสอบและตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 393 ครั้ง จาก งานแนะแนว
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน