ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2555 ที่สอบได้คะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 333 ครั้ง

Keep