Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2555 ที่สอบได้คะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20630
นาย  กฤติน    จันทร์เที่ยง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20548
นาย  ณัฐพล    วงษ์วิริยานุกฤต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20638
นาย  ปัญญพัฒน์    ลิ่ววัฒนากรณ์มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 316 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน