Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2555 ที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18788
นาย  พิชญไชย    เลิศกุลทานนท์มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน