Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2556
 

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2556 จึงขอแจ้งนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนทราบ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  สุมนา    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 248 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน