Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555
 

 ฝ่ายวิชาการได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ หากมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่น กรุณาแจ้งฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2556


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10070 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10233 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10387 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ณัฏฐพัชร์    อยู่อินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 167 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน