Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
         แจ้งกำหนดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 6
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน