Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556
 

1. นาย วรทย์ ปัญสุวรรณวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.นาย พีรพงศ์ ซำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4. นาย พงศ์อมร รัตนศิริพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

5. นาย ศวัส เทพชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (สอบตรง)

6. นางสาว สุวนันท์ สินส่งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16949
นาย  วรทย์    ปัญสุวรรณวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17146
นาย  ธรรมปพน    ชัยศุจยากร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19598
นาย  พีรพงศ์    ซำคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 16830
นาย  พงศ์อมร    รัตนศิริพิบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17152
นาย  ศวัส    เทพชาตรี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23426
นางสาว  สุวนันท์    สินส่งสุขมาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 250 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน