ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556


1. นาย วรทย์ ปัญสุวรรณวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นาย ธรรมปพน ชัยศุจยากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.นาย พีรพงศ์ ซำคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4. นาย พงศ์อมร รัตนศิริพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

5. นาย ศวัส เทพชาตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (สอบตรง)

6. นางสาว สุวนันท์ สินส่งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 267 ครั้ง

Keep