สรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยสรุปแยกเป็น             1. ระบบการสอบ 2. สถิติเปรียบเทียบปีการศึกษา 2553-2555 3. จำแนกตามมหาวิทยาลัย 4. จำแนกตามคณะ 5. รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังเอกสารแนบจำนวนผู้อ่าน 266 ครั้ง

Keep