Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยสรุปแยกเป็น             1. ระบบการสอบ 2. สถิติเปรียบเทียบปีการศึกษา 2553-2555 3. จำแนกตามมหาวิทยาลัย 4. จำแนกตามคณะ 5. รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน