Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ นายนวฤกษ์ แก้วภักดี
 

           ขอแสดงความยินดีกับ นายนวฤกษ์  แก้วภักดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง B ฝ่าย English Program ที่ได้รับรางวัลที่ 1ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการที่สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้จัดการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ " How can young people contribute towards ASEAN harmony " โดยในพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 มาสเตอร์ชนกันต์  นันท์ชัย ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง B จะนำนักเรียนเข้ารับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. อาคารสำนักงานจตุรัสจามจุรี เวลา 17.00 น.

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10552 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24207
นาย  นวฤกษ์    แก้วภักดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
    - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสรัตนา แพรทรายสงค์
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
    - กำหนดวันสอบและตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  ศิตาภา    วัชระเมฆขลา (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 199 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่าย English Program
9-10 โครงการส่งนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ และกิจกรรม
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน