โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับการพิจารณาเชิดชูเกียรติโรงเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานยาเสพติด QAD ระดับเพชร


ตามที่สำนักงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการพิจารณาเชิดชูเกียรติโรงเรียนในโครงการต้นแบบมาตรฐานยาเสพติด QAD ผลการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร โดยมาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นผู้แทนโรงเรียนเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep