Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศศิรา ลาภบุญเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ จากการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย “เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3"
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย “เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม  2556 ผลการแข่งขัน เด็กหญิงศศิรา ลาภบุญเลิศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ เพลงลาวดวงดอกไม้ 2 ชั้น ได้รับเกียรติบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 3,000 บาท โดยมีมาสเตอร์ปริญญา ช่างกลึงกูล มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี และมาสเตอร์พรสุวัชร์ ไชยรัตน์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10530 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10565 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24073
นางสาว  ศศิรา    ลาภบุญเลิศมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 881 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน