การรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557


การรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

          ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

ขอให้ท่านผู้ปกครองที่ซื้อใบสมัครไปแล้ว มาตามรอบเวลาที่ใบสมัครกำหนด และขอให้จัดเตรียมใบสมัครและเอกสารยื่นสมัครให้เรียบร้อย โดยเอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการยื่นใบสมัครจำนวนผู้อ่าน 237 ครั้ง

Keep