Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     การรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
 

การรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

          ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะรับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

ขอให้ท่านผู้ปกครองที่ซื้อใบสมัครไปแล้ว มาตามรอบเวลาที่ใบสมัครกำหนด และขอให้จัดเตรียมใบสมัครและเอกสารยื่นสมัครให้เรียบร้อย โดยเอกสารทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการยื่นใบสมัคร


มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 191 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน