แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย งานเชิดชูครูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน


ศูนย์ดนตรีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ส่งนักเรียนประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว งานเชิดชูครูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน ณ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

ผลการประกวด

ระดับประถมศึกษา เด็กชายภูมิชนก ระดมกิจ ชั้น ป.๔ B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภท ระนาดเอก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงฉันท์สินี ภัทรลาภ ชั้น ม.๑/๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทซอด้วง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวธัญลักษณ์ ภัทรลาภ ชั้น ม.๔/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภทจะเข้

ครูผู้ฝึกซ้อม

มาสเตอร์พรสุวัชร์  ไชยรัตน์, มิสชลธิชา ทรัพย์รังสีจำนวนผู้อ่าน 182 ครั้ง

Keep