Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลชุมชนไทยยั่งยืน และรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการกบจูเนียร์ปี ๕
 

 

นักเรียนชมรม ACT Media ได้ส่งผลงานสารคดีเข้าร่วมการประกวดในรายการกบจูเนียร์ ปี ๕ ผลการประกวดสารคดีเรื่อง “สปาเกลือ” ได้รับรางวัลชุมชนไทยยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท และนางสาวอรภิชา เชี่ยวไพศาลกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/A ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากสารคดีเรื่อง “ธนาคารไข่กุ้ง” โดยมี มีสโสมพร วงษ์พรหม และมาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ ร่วมฝึกซ้อมการแสดงในวันประกาศผลรางวัล

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10409 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20104 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20133 
กรรมการ   ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถเชฎฐ์    กระแสร์อินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10376 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10467 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  กิตติคุณ    แลกระสินธุ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24097
นางสาว  พิชญา    วัชโรดมประเสริฐ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19509
นาย  ศุภกิตติ์    อาจสมรรถ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19335
นาย  ปฏิพล    ปุสสวงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24257
นาย  อริยธัช    ศรีอัมพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24480
นาย  กิตติธัช    ไกรวุฒิวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18113
นาย  พิรกร    นุดล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17682
นาย  ชยุต    ไกรลาศรัตนศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21494
นาย  ทนุธรรม    สมบูรณ์โชคพิศาล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17739
นาย  เอกศักดิ์    พันธุ์เรืองสกาว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21431
นาย  เตชณัฐ    เติมพินิจธรรม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24194
นาย  มารวย    วิรุฬเพชร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19497
นาย  ธนกร    ตันตินีรนาท
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18944
นาย  จิรพัฒน์    เหลืองสุรีย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18931
นาย  สัจจรวี    ลีลาไพบูลย์สกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23463
นาย  วสุพล    สินชนะชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23446
นาย  รังสรร    ศรีวรวุฒิชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22191
นางสาว  อรภิชา    เชี่ยวไพศาลกิจ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21688
นาย  นุติพงศ์    พฤกษ์ศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17714
นาย  วรวิช    วนธรรมสุจริต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21475
นาย  อภินัทธ์    จิรวัฒนาพันธ์มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 481 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน