ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล "ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น" ประเภทสายสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556


ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุุรี ได้รับรางวัลการประกวด "ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น" ประเภทสายสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งดำเนินการและประสานงานโดย มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรงค์ และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่นายธนาคาร จำนวน 17 คน ทั้งนี้งานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการออมเงินและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 968 ครั้ง

Keep