Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2551
     ประกาศผลนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อม.4 ในปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 18 มกราคม 2551 ที่ป้ายนิเทศหน้าห้องวัดผลและหน้าอาคาร
อิลเดอฟองโซโดยหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2807-9555-63 ต่อ 116• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน