Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2556
 

ฝ่ายวิชาการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2556  โดยมีรายชื่อดังนี้

ระดับชั้น ป.3/2     เด็กชายชวกร  ประเสริฐนุกุลผล,  เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร

ระดับชั้น ป.3/3     เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์

ระดับชั้น ป.3/4     เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต,  เด็กชายภัทรกร  ไทยกมล,  เด็กหญิงสาธนี  เอี้ยวสกุลรัตน์

ระดับชั้น ป.3/6     เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์

ระดับชั้น ป.4B     เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์

ระดับชั้น ป.5/1     เด็กชายธัชพันธุ์  เสริมศรีสุวรรณ

ระดับชั้น ป.6/1     เด็กชายจิร  จารุบูรณศักดิ์,  เด็กชายปรัชญา  พาหุโยธินคุณา,  เด็กชายอดิศร  วชิรานันท์

ระดับชั้น ป.6/2     เด็กชายพิชญะ  เรืองเวชวรชัย,  เด็กชายพีรัช  กิจธนามงคลชัย,  เด็กชายชยุตม์  อาจอำนวยวิภาส

ระดับชั้น ป.6/3     เด็กชายภัทรภณ  เพียรประเสริฐกุล

ระดับชั้น ป.6/5     เด็กชายถิระวัฒน์  เลิศนิธิพรกุล

ระดับชั้น ป.6B     เด็กชายวรเจตน์  วิไลวงษ์

หมายเหตุ : ในการสอบรอบ 2  คุณครูผู้ประสานงานจะติดต่อแจ้งสถานที่ และวันสอบอีกครั้ง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10424 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23918
นาย  ชวกร    ประเสริฐนุกุลผล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23689
เด็กชาย  ณัฏฐ์กณิษ์    อภิมุขกุญช์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23863
เด็กหญิง  ธวัลรัตน์    ธีรวิชยางกูร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23729
นาย  ปุญญพัฒน์    ศรีรอด
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23865
นาย  ภัทรกร    ไทยกมล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23882
นางสาว  สาธนี    เอี้ยวสกุลรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24532
เด็กชาย  ธนัชสรศ์    จันทร์เกษมสัตย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21770
นาย  ธัชพันธุ์    เสริมศรีสุวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21243
นาย  พีรัช    กิจธนามงคลชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21222
นาย  จิร    จารุบูรณศักดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21208
นาย  ชยุตม์    อาจอำนวยวิภาส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21191
นาย  ถิระวัฒน์    เลิศนิธิพรกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22028
นาย  ปรัชญา    พาหุโยธินคุณา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22654
นาย  ปุณณวิช    ธุวจิตต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21057
นาย  พิชญะ    เรืองเวชวรชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21241
นาย  ภัทรภณ    เพียรประเสริฐกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21303
นาย  วรเจตน์    วิไลวงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21164
นาย  อดิศร    วชิรานันท์มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 996 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน