ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2556


ฝ่ายวิชาการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2556  โดยมีรายชื่อดังนี้

ระดับชั้น ป.3/2     เด็กชายชวกร  ประเสริฐนุกุลผล,  เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร

ระดับชั้น ป.3/3     เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์

ระดับชั้น ป.3/4     เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต,  เด็กชายภัทรกร  ไทยกมล,  เด็กหญิงสาธนี  เอี้ยวสกุลรัตน์

ระดับชั้น ป.3/6     เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์

ระดับชั้น ป.4B     เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์

ระดับชั้น ป.5/1     เด็กชายธัชพันธุ์  เสริมศรีสุวรรณ

ระดับชั้น ป.6/1     เด็กชายจิร  จารุบูรณศักดิ์,  เด็กชายปรัชญา  พาหุโยธินคุณา,  เด็กชายอดิศร  วชิรานันท์

ระดับชั้น ป.6/2     เด็กชายพิชญะ  เรืองเวชวรชัย,  เด็กชายพีรัช  กิจธนามงคลชัย,  เด็กชายชยุตม์  อาจอำนวยวิภาส

ระดับชั้น ป.6/3     เด็กชายภัทรภณ  เพียรประเสริฐกุล

ระดับชั้น ป.6/5     เด็กชายถิระวัฒน์  เลิศนิธิพรกุล

ระดับชั้น ป.6B     เด็กชายวรเจตน์  วิไลวงษ์

หมายเหตุ : ในการสอบรอบ 2  คุณครูผู้ประสานงานจะติดต่อแจ้งสถานที่ และวันสอบอีกครั้ง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1036 ครั้ง

Keep