Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส และ ด.ช.พิชญะ เรืองเวชวรชัย ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2)
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ชยุตม์ อาจอำนวยวิภาส และ ด.ช.พิชญะ  เรืองเวชวรชัย ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557  โดยนักเรียนต้องรายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10424 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10539 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21208
นาย  ชยุตม์    อาจอำนวยวิภาส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21057
นาย  พิชญะ    เรืองเวชวรชัยมิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 473 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน