ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะแพทย์ศาสตร์

1.นายปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

2.นายธเนศ เอกธนาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

3.นายยศวณิช ชุติพันธ์สิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบูรพา (รับตรง)

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

1.นายทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท.)

2. นายสหรัฐ จงรุ่งสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับตรง)

คณะเภสัชศาสตร์

1.นายธนวุฒิ ติรนาควิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรง)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1438 ครั้ง

Keep