Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะแพทย์ศาสตร์

1.นายปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

2.นายธเนศ เอกธนาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

3.นายยศวณิช ชุติพันธ์สิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบูรพา (รับตรง)

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

1.นายทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท.)

2. นายสหรัฐ จงรุ่งสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับตรง)

คณะเภสัชศาสตร์

1.นายธนวุฒิ ติรนาควิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร (รับตรง)

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10262 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10459 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10504 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10531 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21691
นาย  ปฏิภาณ    ศรีศิริรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20258
นาย  ธเนศ    เอกธนาพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17532
นาย  ยศวณิช    ชุติพันธ์สิริกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21494
นาย  ทนุธรรม    สมบูรณ์โชคพิศาล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17724
นาย  สหรัฐ    จงรุ่งสำราญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17605
นาย  ธนวุฒิ    ติรนาควิทย์มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1421 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน