ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

คณะแพทย์ศาสตร์

1.นายณัฐสิทธิ์ ตระการศรีสุนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

1.นายสุวัฒน์ พลสง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (รับตรง)

2. นายภาคภูมิ นิลประภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กสพท.)

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานแนะแนว
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1571 ครั้ง

Keep