Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

คณะแพทย์ศาสตร์

1.นายณัฐสิทธิ์ ตระการศรีสุนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

1.นายสุวัฒน์ พลสง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (รับตรง)

2. นายภาคภูมิ นิลประภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6A สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กสพท.)

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10262 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10459 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10504 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10531 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21411
นาย  ณัฐสิทธิ์    ตระการศรีสุนันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17491
นาย  สุวัฒน์    พลสง่า
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20114
นาย  ภาคภูมิ    นิลประภามาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1556 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน