Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ
 คณะอนุกรรมการงานมาตรฐาน ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันที่จะมาตรวจประเมินมาตรฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551 ขอให้คุณครูทุกท่านเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ข้อมูลสภาพที่ควรปรากฏ เอกสารหลักฐานต่างๆทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารส่วนบุคคล และในส่วนของงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน ท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานมาตรฐานฯ โทรศัพท์ภายใน 345


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง จาก งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
งานประเมินสถานศึกษา
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน