การรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ


คณะอนุกรรมการงานมาตรฐาน ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันที่จะมาตรวจประเมินมาตรฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551 ขอให้คุณครูทุกท่านเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ข้อมูลสภาพที่ควรปรากฏ เอกสารหลักฐานต่างๆทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารส่วนบุคคล และในส่วนของงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน ท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานมาตรฐานฯ โทรศัพท์ภายใน 345

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 306 ครั้ง

Keep