Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗
 

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูจำนวน  ๔ ท่าน ที่ได้รับรางวัล    คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

 

ด้วยคุรุสภา ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เสริมสร้างขวัญ และกําลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

                                                                      " คุรุสดุดี " ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๑,๑๓๘ คน


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10022 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10037 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10124 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10125 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 468 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน