ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗


ขอแสดงความยินดีกับคณะครูจำนวน  ๔ ท่าน ที่ได้รับรางวัล    คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

 

ด้วยคุรุสภา ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เสริมสร้างขวัญ และกําลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

                                                                      " คุรุสดุดี " ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๑,๑๓๘ คน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 482 ครั้ง

Keep