รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558


                    ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน วิชาการนานาชาติ  ประจำปีพ.ศ. 2558  รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

จัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่  25  มกราคม พ.ศ. 2558  ณ. โรงเรียนพญาไท    และ โรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์   ผลปรากฏว่า   

1.  คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล

ไดับรางวัลเหรียญทอง

    1.   เด็กชายธนดล  อิ่มยิ้ม           2.  เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน                 

      1.  เด็กชายกรฤต  เกรียงไกรรัตน์            

      2.  เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนาสิทธิ์   

       3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรควัฒน์

       4. เด็กชายสิรภพ  แสงมี

       5. เด็กชายธีร์ธวัชณ์  เกียรติวีรภัทร

   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  1. เด็กชายชนิตพล  อิทธิกิจไพศาล
  2. เด็กชายพัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร
  3. เด็กชายภวิส  ภาสวรรณกุล
  4. เด็กชายภัทรกร  ไทยกมล  
  5. เด็กชายยศภัทร  อริยพงศ์ไพศาล
  6. เด็กหญิงวิรากานต์  วิศิษฎ์วรพร
  7. เด็กชายสิทธิณัฐ  วรรณทวี
2. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ได้รับรางวัล
ได้รับเหรียญทองแดง
       1.  เด็กชายพิชิต  พันธุ์พงษ์สิทธิ์        
        2. เด็กชายวรินทร์  จิตตขจรเกียรติ
 
โดยมีครูผู้ดูแล ได้แก่
   1.  มิสวิลาวรรณ   ผลสุทธิ์
    2. มิสนุจรินทร์     มนตรีโพธิ์
    3. มิส กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน
   4. มิสปิยสุดา    พะหลวง
  5. มิสปรารถนา   เบ้าทองจันทร์
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กลุ่มคณิตศาสตร์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 545 ครั้ง

Keep