กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
(09/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
EP Final Content Summaries, Semester 1/2020
(01/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต์
(21/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานบุคคล)      
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)
(20/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
(20/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความชื่่นชม มาสเตอร์ศุภรักษ์  สุขพันธ์
(19/ตุลาคม/2563 ::
จาก งานบุคคล)