ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (อัพเดทวันที่ 21/6/2564)
(19/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประชาสัมพันธ์ร้าน Stationery ( Big A.)
(18/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุนทร ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม Best Paper Awards 2021
(15/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสปรียานันท์ และมิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์
(14/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
(11/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เรื่องวันเปิดเรียน และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
(10/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์เจริญ  กรทรวง
(10/มิถุนายน/2564 ::
จาก งานบุคคล)      
แผนกการเงิน แจ้งเรื่องการคืนเงิน Summer Course 2021
(28/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)