แจ้งกำหนดวันเปลี่ยนเครื่องแบบ อุปกรณ์ และรับอุปกรณ์ค้างรับ นักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563
(11/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)