ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(29/กันยายน/2563 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
(24/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(24/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)