งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
(11/มีนาคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
(25/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่7/2564 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
(11/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2564
(02/กุมภาพันธ์/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แนะนำบุคลากรใหม่
(26/มกราคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
(15/มกราคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
(15/มกราคม/2565 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
(16/ธันวาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)