VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาญี่ปุ่น)      

VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (เวอร์ชั่นพากษ์ภาษาอังกฤษ)      

VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาจีน)      

VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาไทย)      

วีดีโอ แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (เวอร์ชั่นพากษ์ไทย)      

วีดีโอ พิธีเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ และอาคาร Golden Jubilee เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556      

VDO สารคดีประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี       

VDO 3D จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี      

VDO อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และครูเกษียณกล่าวถึงความเป็นอัสสัมชัญธนบุรี ตลอดเวลา 60 ปี      

VDO เหล่านักเรียนและศิษย์เก่า บอกเล่าถึงสถานที่ที่ชื่นชอบในรั้วอัสสัมชัญธนบุรี      

ถัดไป