[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 30 มิถุนายน 2565  Website เพจทำเนียบคนเก่ง มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ. 12 กรกฎาคม 2565  แผนการดำเนินงานการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อาคาร Golden Jubilee(งานโภชนาการและงานร้านค้า) งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส. 30 กรกฎาคม 2565   สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สรุปข้อมูล สถิติเรื่องที่ให้บริการผ่านช่องทางของโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติผลงานสถาบัน บุคลากร และผู้เรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 19 สิงหาคม 2565  การนิเทศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
ส. 27 สิงหาคม 2565  การพัฒนาผู้ร่วมบริหาร โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ( 6-204 โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 3 ตุลาคม 2565  รับนักเรียนแทรกชั้นเทอม2/65 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สรุปงานประจำเดือนกันยายน2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานรับ-จ่ายเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สรุปงานประจำเดือนกันยายน2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานรับ-จ่ายเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ. 4 ตุลาคม 2565  รับนักเรียนแทรกชั้น ป.2เทอม2/65 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ถ่ายภาพกิจกรรม ACT October Course 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 เก็บภาพ ACT October Course 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 5 ตุลาคม 2565  ปรับปรุงลูกหนี้ค้างชำระ ที่ชำระในเดือนกันยายน2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานรับ-จ่ายเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พฤ. 6 ตุลาคม 2565  พิธีกร ต้อนรับฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ถ่ายภาพ ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 7 ตุลาคม 2565  ถ่ายภาพกิจกรรม ACT October Course 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ. 11 ตุลาคม 2565  พิธีกร ต้อนรับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 เก็บภาพ ACT October Course 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 12 ตุลาคม 2565  สรุปสาระภาพรวม การอบรมเรื่อง “การพัฒนาผู้ร่วมบริหาร โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)” ( 6-204 โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ) อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3) งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 13 ตุลาคม 2565  เก็บภาพ พิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 เก็บภาพ กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
จ. 31 ตุลาคม 2565  สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สรุปข้อมูล สถิติเรื่องที่ให้บริการผ่านช่องทางของโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติผลงานสถาบัน บุคลากร และผู้เรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ. 1 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน โรงเรียนแสนสุขสม ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ถ่ายภาพ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนแสนสุขสม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 4 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน มอบรางวัล Bowling 65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ส. 5 พฤศจิกายน 2565  รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) ออนไลน์ งานบริหารแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อา. 6 พฤศจิกายน 2565  รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) ออนไลน์ งานบริหารแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
จ. 21 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน การแสดงโขน 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ. 22 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน งานวันวิชาการ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ถ่ายภาพงาน มอบแว่นชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 23 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน ประชุม บริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 25 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพ งานมิสซา 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ส. 26 พฤศจิกายน 2565  ถ่ายภาพงาน Home Coming 2022 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
จ. 28 พฤศจิกายน 2565  สั่งอุปกรณ์ เครื่องแบบสำหรับจัดแจกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 2 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน ACT College Day 2022 วันที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ส. 3 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน ACT College Day 2022 วันที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ. 6 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพงาน พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ถ่ายภาพงาน โรงเรียนบ้านแพ้ว ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ส. 17 ธันวาคม 2565  ถ่ายภาพบุคลากรในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี อาคาร ACT. Sport Arena(สนามกีฬาในร่ม) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 19 ธันวาคม 2565  PLC หัวข้อ "แบบประเมินหลักธรรมาภิบาลตามคู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ" ( 6-306 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
อ. 20 ธันวาคม 2565  ประชุมเพื่อกำหนด เซเว่น งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 22 ธันวาคม 2565  กำหนดการรับสมัครนักเรียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม เวลา 8.30-15.00 น. อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ
พ. 18 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พฤ. 19 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 3 กุมภาพันธ์ 2566  แผนการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อาคาร Golden Jubilee(งานโภชนาการและงานร้านค้า) งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป