[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
0 00 543  สิ้นสุด สรุปประเมินผล ( งานบริหารสำนักงาน ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานบริหารแผนกบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 สิ้นสุด เปิดรับใบคำร้อง และผู้อำนวยการพิจารณา(นักเรียนแทรกชั้น) ( งานบริหารสำนักงาน ) อสธ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สิ้นสุด สำรวจค่าย ( งานบริหารสำนักงาน ) เสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝ่ายกิจการนักเรียน