[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 30 มิถุนายน 2565  Website เพจทำเนียบคนเก่ง มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 19 สิงหาคม 2565  การนิเทศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
ส. 27 สิงหาคม 2565  การพัฒนาผู้ร่วมบริหาร โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ( 6-204 โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประกันคุณภาพ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 3 ตุลาคม 2565  รับนักเรียนแทรกชั้นเทอม2/65 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ) งานทะเบียนนักเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 18 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.3 . โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พฤ. 19 มกราคม 2566  เก็บภาพงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบการแสดงนักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 1 กุมภาพันธ์ 2566  การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 2 กุมภาพันธ์ 2566  การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 3 กุมภาพันธ์ 2566  การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
อ. 7 กุมภาพันธ์ 2566  การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
พ. 8 กุมภาพันธ์ 2566  การประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3) งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ