Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2562

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
  งานอาคารสถานที่
  งานสิ่งแวดล้อม
  งานซ่อมบำรุง
  งานสาธารณูปโภค
  งานจราจร และ รปภ.
  งานศิลป์
  งานหอพัก
  งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ
  งานอาคารจอดรถ
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม