อัลบัมภาพที่ 15450    การอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิค(เครื่องปั้นดินเผา)
อัลบัมภาพที่ 15413    บุคลากรครูกลุ่มสาระฯศิลปะและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายศิลปะ ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
<< Back Next >>