อัลบัมภาพที่ 15339    กิจกรรมรณรงค์ตามนโยบาย 5 ส ระดับชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4
อัลบัมภาพที่ 15229    กิจกรรมมอบของรางวัล กิจกรรมส่งระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดและส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
<< Back Next >>