อัลบัมภาพที่ 15440    ภาพกิจกรรมการมอบรางวัล เด้กดีมีวินัย น้ำใจ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อัลบัมภาพที่ 15439    ภาพกิจกรรม สร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
<< Back Next >>