อัลบัมภาพที่ 15833    ประมวลภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อัลบัมภาพที่ 15822    ประมวลภาพการส่งเสริมระเบียบวินัย การเข้าแถวเคารพธงชาติของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
<< Back Next >>