อัลบัมภาพที่ 15743    ฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 เข็มที่ 2 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยินยอมไว้ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2564
อัลบัมภาพที่ 15720    ฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 เข็มที่ 2 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยินยอมไว้ วันที่ 13 พ.ย. 2564
<< Back Next >>