อัลบัมภาพที่ 16132    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ: ประชุมคณะกรรมการแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
<< Back Next >>