อัลบัมภาพที่ 16024    พิธีมอบรางวัลเนื่องในการประกวดวันสนทรภู่ ระดับมัธยมศึกษา
อัลบัมภาพที่ 16023    พิธีมอบรางวัลเนื่องในการประกวดวันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา
<< Back Next >>