อัลบัมภาพที่ 15989    กิจกรรมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการชมรม ( CLUB ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
อัลบัมภาพที่ 15985    การเลือกกิจกรรมชมรม (CLUB) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
<< Back Next >>