อัลบัมภาพที่ 16393    กิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ การดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน
อัลบัมภาพที่ 16392    งานส่งเสริมระเบียบวินัยการรักษาความสะอาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เดือนพฤศจิกายน
<< Back Next >>