อัลบัมภาพที่ 16362    ผู้ร่วมบริหาร “โครงการพัฒนาผู้ร่วมบริหาร โดยใช้เกณฑ์รางวัลแห่งชาติ TQA” ศึกษาดูงานด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อัลบัมภาพที่ 16334    งานประกันคุณภาพฯ : ประชุมสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Audit)
<< Back Next >>