อัลบัมภาพที่ 16671    งานประกันคุณภาพฯ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2565
อัลบัมภาพที่ 16362    ผู้ร่วมบริหาร “โครงการพัฒนาผู้ร่วมบริหาร โดยใช้เกณฑ์รางวัลแห่งชาติ TQA” ศึกษาดูงานด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
<< Back Next >>