อัลบัมภาพที่ 14518    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รณรงค์ ลด งด ใช้พลาสติก โดยใช้ถุงผ้าแทน
อัลบัมภาพที่ 14485    กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
<< Back Next >>