อัลบัมภาพที่ 14574    กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ประจำปีการศึษา 2562 (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
อัลบัมภาพที่ 14573    กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแย้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
<< Back Next >>