อัลบัมภาพที่ 14575    สัมมนาฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 14555    ประมวลภาพการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>