อัลบัมภาพที่ 14316    CC62-การหาและเลือกใช้ไฟล์รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต (งานศูนย์คอมพิวเตอร์)
อัลบัมภาพที่ 14314    การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (งานประกันคุณภาพ)
<< Back Next >>