อัลบัมภาพที่ 14570    สัมมนาระบบประกันคุณภาพ และการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ (งานนโยบายและแผน)
อัลบัมภาพที่ 14568    งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>