อัลบัมภาพที่ 15394    งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทำความดี เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 15393    กิจกรรม The Magic Festival วิวัฒน์ภาษา พัฒนาอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>