อัลบัมภาพที่ 14732    กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5)
อัลบัมภาพที่ 14731    กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5)
<< Back Next >>