อัลบัมภาพที่ 15176    การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2563 (งานระดับชั้น)
อัลบัมภาพที่ 15172    งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมตัดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
<< Back Next >>