อัลบัมภาพที่ 15430    Music : รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3 ในรายการประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (งานศูนย์ดนตรี)
อัลบัมภาพที่ 15389    Music : รายงานผลการสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี Trinity College London (งานศูนย์ดนตรี)
<< Back Next >>